L'istorgia dal museum

Collecziuns da divers perscrutaders da la natira grischuns dal 19. e 20. tschientaner èn stadas la basa per la fundaziun dal Museum da la natira dal Grischun. L'emprim tutgavan questas collecziuns al cabinet da natiralias da la Scola chantunala grischuna.

L'onn 1872 è vegnì fundà il "museum grischun per scienza e cultura" en l'edifizi da l'actual Museum retic, nua ch'i vegnivan conservadas er las collecziuns da la scienza natirala.

La primavaira 1919 èn la collecziun da natiralias e quella d'art vegnidas dischlocadas en la villa Planta al Postplatz. Ils 29 d'avrigl 1929 è vegnì inaugurà il nov edifizi per il "museum da l'istorgia natirala e dal parc naziunal" (l'uschenumnà edifizi Sulser). Quel serviva sco local d'exposiziun per objects da provegnientscha grischuna. Las collecziuns sa chattavan en ils edifizis vischins.

La pussaivladad d'unir tut las partiziuns dal museum sut in tetg è sa dada pir cun il legat dal geolog dr. Moritz Blumenthal ch'è mort l'onn 1967.

L'onn 1976 ha pudì vegnir cumenzà cun la construcziun nova dal museum dad oz a la via da Masans 31, ch'era vegnida planisada da l'architect Bruno Giacometti. Ils 21 da mars 1981 ha gì lieu l'avertura da las exposiziuns actualas.

 

Neubau
Altbau
Edifizi vegl