Botanica

L'uschenumnà Herbarium Raeticum (erbari retic) cun plantas vascularas cumpiglia cumprovas dal chantun Grischun ch'èn vegnidas rimnadas da blers botanichers durant ils ultims 200 onns. Il sociolog da plantas da renum mundial Josias Braun-Blanquet ha concepì a Cuira in erbari ch'el ha amplifitgà permanentamain. Quest erbari sa chatta en il museum grischun da la natira, entant che ses erbaris gronds da Montpellier vegnan conservads en l'universitad da là. L'erbari il pli vegl è vegnì concepì il cumenzament dal 19. tschientaner dal prer e perscrutader da la natira grischun decan Luzius Pool.

Persuna da contact: Margot Zahner Camenisch

Botanik